شرکت حمل و نقل تهران بار جنوب شیراز

شماره ثبت:10234
07
آذر
1395

شعبه ها

شعبه 1 : شیراز کمربندی اکبرآباد پایانه بار شیراز غرفه 146 (29 سابق)  32423006 32423061  32423062   32426717  32426716   09171129639
شعبه 2 : شیراز ابتدای بلوار امیرکبیر جاده بوشهر روبروی تاکسیرانی باربری تهران  38200661 38216278   38208509   38208510   09173116171
شعبه 3 : کیلومتر 17 محور شیراز زرقان ابباریک روبروی رستوران الماس 09173133713